گزارش طالبان از سال مالی ۱۴۰۲-نصیر بهزاد، خبرنگار افغانستان اینترنشنال گزارش می‌دهد:

گزارش طالبان از سال مالی ۱۴۰۲ نصیر بهزاد، خبرنگار افغانستان اینترنشنال گزارش می‌دهد:

یکشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۵