نشست تغییرات اقلیمی در کابل گزارشی از مهناز عزیزی

نشست تغییرات اقلیمی در کابل گزارشی از مهناز عزیزی:

شنبه ۱۴۰۲/۰۷/۲۹