پاسخ مالک عزیزی بانک به امرالله صالح-گفت‌وگو با سید مسعود، استاد پیشین دانشکده اقتصاد

پاسخ مالک عزیزی بانک به امرالله صالح درباره سرمایه‌گذاری میلیارد دالری در افغانستان گفت‌وگو با سید مسعود، استاد پیشین دانشکده اقتصاد

یکشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۲۴