سخنرانی عطا محمد نور، والی سابق بلخ در نشست مجازی شورای مقاومت ملی