در ۱۰ روزگذشته ۹ خبرنگار توسط طالبان بازداشت شده است- گزارشی از صمصامه سیرت

در ۱۰ روزگذشته ۹ خبرنگار توسط طالبان بازداشت شده است- گزارشی از صمصامه سیرت

پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۵/۲۶