موسیقی افغانستان در خارج از کشور گزارشی از صوفیا سخی، افغانستان اینترنشنال