آخرین تحولات جنگ اسرائیل و حماس اشکان صفایی از اسدروت گزارش می‌دهد:

آخرین تحولات جنگ اسرائیل و حماساش کان صفایی، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسدروت گزارش می‌دهد:

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰