انتقاد تند کرزی از بسته ماندن مکاتب دختران-گفت‌وگو با مبارز راشدی، وزیرپیشین کابینه