عارف رحمانی : تصمیم باید گرفت تا یک حکومت سایه و بدیل طالبان تشکیل گردد.

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۳