وضعیت پناهجویان افغان در ایران گفت‌وگو با سلیم پیگیر و فرهاد ابرار

وضعیت پناهجویان افغان در ایران گفت‌وگو با سلیم پیگیر، رئیس حزب متعهد فکری افغانستان و فرهاد ابرار، استاد دانشگاه

شنبه ۱۴۰۲/۰۷/۱۵