تاریخ یهودیان افغانستان-گزارشی از اسما سرگند، خبرنگار افغانستان اینترنشنال

تاریخ یهودیان افغانستان گزارشی از اسما سرگند، خبرنگار افغانستان اینترنشنال

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۲۷