طرح اسرائيل برای غزه بعد از جنگ-اشکان صفایی جزئيات می‌دهد

طرح اسرائيل برای غزه بعد از جنگ اشکان صفایی جزئيات می‌دهد:

جمعه ۱۴۰۲/۱۰/۰۱