مرگ معمار اصلاحات کشور چین گزارشی از بصیر آهنگ، افغانستان اینترنشنال