دختران کاج-گزارشی از یونس انتظار، افغانستان اینترنشنال