دادخواست برای توقف کشتار هزاره‌ها- احمد صمدی، افغانستان اینترنشنال