صد روز جنگ و ویرانی در غزه-سیر کاکر، خبرنگار افغانستان اینترنشنال گزارش می‌دهد

صد روز جنگ و ویرانی در غزه سیر کاکر، خبرنگار افغانستان اینترنشنال گزارش می‌دهد:

یکشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۲۴