نشست مجازی رهبران سیاسی در تبعید-محمد ناطقی، عضو پیشین هیات مذاکرات صلح افغانستان