گزارش اختصاصی افغانستان اینترنشنال از متن قرارداد انوش دستگیر با فدراسیون فوتبال