سرنوشت مبهم ذخایر ارزی افغانستان- بصیر رنجبر، آگاه امور اقتصادی و سیاسی