ریچارد بنت: آپارتاید جنسیتی توصیف دقیق از ستم طالبان بر زنان است

ریچارد بنت، گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل: آپارتاید جنسیتی توصیف دقیق از ستم طالبان بر زنان است. گفت‌وگو با راضیه بارکزی، فعال حقوق زن

پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۴