گرامیداشت از احمدشاه مسعود در استرالیا-علیرضا محبی گزارش می‌دهد

گرامیداشت از احمدشاه مسعود در استرالیا علیرضا محبی، خبرنگار افغانستان اینترنشنال گزارش می‌دهد:

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۱۹