درگذشت‌ "سایه"- گزارشی از مرضیه حسینی، افغانستان اینترنشنال