کارزار حمایت از آموزش دختران در افغانستان-پیام عبدالبشیر فکرت، استاد دانشکده شرعیات، دانشگاه کابل