روابط چین و طالبان گزارشی منیر احمدی، افغانستان اینترنشنال