نگرانی کشورهای منطقه از حضور جنگجویان خارجی در افغانستان