سفر گروه از روحانیون برجسته پاکستان به کابل-حمید فهیم گزارش می‌دهد

سفر گروه از روحانیون برجسته پاکستان به کابل-حمید فهیم گزارش می‌دهد

یکشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۷