خروج کارمندان سفارت عربستان سعودی از کابل- محمد محق، پژوهشگر دینی و دیپلمات پیشین