پیشرفت زنان افغان در سایه زندگی بدون تبعیض- گزارشی از نجوا عالمی، افغانستان اینترنشنال