زیان اقتصادی افغانستان پس از حاکمیت طالبان- کانی ویگناراجا، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد