تسلیحات جامانده امریکایی در افغانستان دست ستیزه‌جویان منطقه- پویا هاشمی گزارش می‌دهد.