نقض حریم خصوصی شهروندان گزارشی از اسما سرگند، افغانستان اینترنشنال