اوتنبایوا: ثباتی که وابسته باشد به سرکوب ایده‌های مخالف شکننده خواهد بود.

اوتنبایوا: طالبان سازمان‌های سیاسی و جامعه مدنی را حذف و ممنوع کرده اند. بنابرین ثباتی که وابسته باشد به سرکوب ایده‌های مخالف بصورت اجتناب ناپذیری شکننده خواهد بود.

جمعه ۱۴۰۳/۰۴/۰۱