پیشنهاد کشورهای عضو بریکس برای افغانستان چه پیامی دارد؟

پیشنهاد کشورهای عضو بریکس برای افغانستان چه پیامی دارد؟ گفت‌وگو با میرویس غیاثی، کارشناس روابط بین‌الملل

سه‌شنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۲