نجات گروه دیگری از پناهجویان از آب‌های یونان-نرگس هورخش از استانبول گزارش می‌دهد

نجات گروه دیگری از پناهجویان از آب‌های یونان-نرگس هورخش از استانبول گزارش می‌دهد

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۵/۲۲