قبیله آسیایی مانگ- گزارشی از توماج طاهباز، افغانستان اینترنشنال