ادامه بازداشت گسترده زنان در کابل و دایکندی-گفت‌وگو با ترنم سعیدی

ادامه بازداشت گسترده زنان در کابل و دایکندیگفت‌وگو با ترنم سعیدی، رئیس شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۲۰