هفته همبستگی با مردم افغانستان-گفت‌وگو با معصومه خاوری و عطیه مهربان

هفته همبستگی با مردم افغانستان گفت‌وگو با معصومه خاوری، وزیر پیشین مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و عطیه مهربان، فعال حقوق بشر

شنبه ۱۴۰۲/۰۵/۲۱