تجمع حامیان پناهجویان افغان در امریکا- گزارشی از پویا هاشمی، افغانستان اینترنشنال