واکنش شما به «افزایش ارزش افغانی در برابر دالر» در رسانه‌های اجتماعی با بیژن یقین

واکنش شما به «افزایش ارزش افغانی در برابر دالر» در رسانه‌های اجتماعی با بیژن یقین

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۱۲