درگذشت مشاور پیشین امنیت ملی پاکستان-گزارشی از یونس انتظار، افغانستان اینترنشنال

درگذشت مشاور پیشین امنیت ملی پاکستان گزارشی از یونس انتظار، افغانستان اینترنشنال

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۳