کمک بانک توسعه اسلامی به افغانستان-گفت‌وگو با نور احمد خالدی، کارشناس امور سیاسی و اقتصادی

کمک بانک توسعه اسلامی به افغانستان گفت‌وگو با نور احمد خالدی، کارشناس امور سیاسی و اقتصادی

جمعه ۱۴۰۲/۱۰/۰۸