گرسنگی مهاجران اخراج شده از پاکستان گفت‌وگو با سید عباد هاشمی، کارشناس امور مهاجرین

گرسنگی مهاجران اخراج شده از پاکستان گفت‌وگو با سید عباد هاشمی، کارشناس امور مهاجرین

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۸