آقای غنی نوروز را مبارک گفت و از طالبان انتقاد کرد.

دوشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۹