نشست پارلمان اروپا در باره افغانستان - مصدق پارسا گزارش می‌دهد.