قطع حمایت‌های پاکستان از طالبان - نصیر بهزاد، گزارش می‌دهد:

پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۱۸