فاز جدید جنگ در اوکراین جزئیات بیشتر از الهام کریمی، افغانستان اینترنشنال