خشکسالی و نگرانی از کمبود گندم در افغانستان گزارشی از یونس انتظار، افغانستان اینترنشنال