برگزاری نمایشگاه فناوری جهان در امریکا-گزارشی از فواد امان، افغانستان اینترنشنال

برگزاری نمایشگاه فناوری جهان در امریکا گزارشی از فواد امان، افغانستان اینترنشنال

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۲۰