هوای سرد و زندگی سردتر شهروندان کابل- گزارشی از سمیرا رسا، افغانستان اینترنشنال