پارلمان در تبعید افغانستان- گفت‌وگو با عبدالستار حسینی، نماینده پارلمان پیشین